Regulamin wypożyczenia kajaków

Regulamin wypożyczenia kajaków

Regulamin wypożyczenia kajaków reguluje umowę pomiędzy firmą PHU Awrum a uczestnikiem spływu.
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i się do niego stosować.
1. Organizatorem spływu jest osoba dokonująca rezerwacji sprzętu pływającego w firmie PHU Awurm.
2. Firma PHU Awurm oferuje:
– wypożyczenie kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi,
– dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie,
 – opiekę podczas spływu ratownika wodnego.
3. Firma PHU Awurm ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian w zakresie usług może dokonać osoba upoważniona przez Organizatora.
4. Niniejszy regulamin wypożyczenia kajaków jest obowiązujący dla firmy PHU Awurm po wniesieniu przez Organizatora opłaty lub zadatku na poczet zamówionych usług oraz potwierdzenia przez firmę PHU Awurm przyjęcia ich do realizacji.
5. Zadatek wynosi 30% kosztów wynikających z umowy i musi być wpłacony co najmniej na 30 dni przed datą realizacji usług, chyba, że przyjęto inne ustalenia.
6. Zadatek płatny jest gotówką lub na konto :
Radosław Mrówka 56-210 Wąsosz ul 700-lecia 11
 
PKO BP
nr rachunku:
31 1020 3017 0000 2202 0557 1601
z podaniem nazwiska Organizatora oraz numeru umowy.
7. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.
8. W przypadku rezygnacji z umowy firma PHU Awurm zwróci zadatek w wysokości:
– 100% gdy rezygnacja nastąpuje w okresie powyżej 21 dni od daty wypożyczenia wynikającej z umowy
– 50% przy rezygnacji w terminie 10-21 dni
– 30% przy rezygnacji w terminie 6-9 dni
Zadatek przepada całkowicie w przypadku rezygnacji do 5 dni włącznie przed planowanym terminem spływu.
9. Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę PHU Awurm takich możliwości.
10. W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu niż planował to wypożyczający nie dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów.
11. Dopuszcza się:
a) opóźnienie w dostarczeniu sprzętu do 1 godziny,
b) opóźnienie w odbiorze sprzętu do 2 godzin po otrzymaniu informacji o potrzebie dokonania odbioru.
12. Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców lub ich opiekunów prawnych.
13. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę PHU Awurm.
14. Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w spływie a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.

15. Organizator zobowiązany jest do:

a) dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu,

b) oddania sprzętu w stanie w stanie czystości,

c) rozładunek i załadunek sprzętu na przyczepę i samochód,

d) w przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w punkcie 15 b,c, PHU Awurm może nałożyć karę odszkodowawczą za niewywiązanie się z zobowiązań do 60% ceny wypożyczonego sprzętu.

16. Firma PHU Awurm nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu, w tym wynikające z niepoprawnego użytkowania wypożyczonego sprzętu ( organizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sprzęt i akcesoria kajakowe – wiosła, kamizelki asekuracyjne i inne).
17. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia wypożyczonego sprzętu lub zagubienia oraz niewywiązania się z wymagań określonych w punkcie 15.
W przypadku zagubienia kajaka, wiosła, kamizelki, rzutki, bojki ratowniczej organizator zobowiązany jest za zapłaty 100% kosztów zakupu takiego samego sprzętu, bez względu na stopień amortyzacji zagubionego sprzętu.
18. Firma PHU Awurm nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu, utratę zdrowia lub śmierć.
19. Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie, jak i organizatorzy spływów obowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i użytkowania sprzętu, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.
20. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
21. Uczestnik spływu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w internecie w ramach relacji fotograficznej z przebiegu imprezy. Niniejsza zgoda dotyczy publikacji w celach wyłącznie niekomercyjnych.
22. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez firmę PHU Awurm w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubowne. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
23. Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.